W tej chwili trwa dodawanie produktów, wyślij nam link do strony z produktem, który chcesz aby znalazł się w sklepie, sklep@gft.pl .


Regulamin – Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw

Sklepu internetowego www.sklep.gft.pl obowiązuje od 01.05.2013r.

 

1. Definicje

1. Sprzedający – Firma Inteligentny Dom z siedzibą w Toruniu przy ulicy Polna 98 (Ip Wabud) NIP 877-101-23-30, Regon 871232061 , kom. 733 44 33 44 e-mail: biuro@gft.pl reprezentowana przez Tadeusza Kowalskiego – właściciela firmy. 

2. Kupujący – jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, z którym łączą Sprzedającego stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym oraz podmiot, na zamówienie i koszt którego dostarczane są towary.

3. OWUSiD, a także wyrażenia takie jak: „Warunki”, „niniejsze Warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy sklepu internetowego www.sklep.gft.pl

4. Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.

5. Umowa – oznacza umowę sprzedaży lub dostawy towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez Strony formy.

6. Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. rodzaj towaru i jego cenę, składane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.gft.pl w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej e-mail.

7. Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych do miejsca ustalonego w Umowie przez Strony.

 

2. Zastosowanie

1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, OWUSiD mają zastosowanie do wszelkich ofert oraz umów sprzedaży i dostawy związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzonymi na rynek przez www.sklep.gft.pl

2. OWUSiD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej. Ogólne lub szczególne Warunki Umów, stosowane przez Kupującego nie są akceptowane przez Sprzedającego i nie mają zastosowania do ofert, umów oraz dostaw regulowanych tymi warunkami, chyba że Sprzedający wyraźnie oświadczył w formie pisemnej, i dopiero od momentu złożenia takiego oświadczenia, że takie Warunki Umów mają zastosowanie

do określonej transakcji. Wyrażenie zgody na zastosowanie takich Warunków Umów nie oznacza, że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych transakcji zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. Jeżeli złożona oferta i umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zawiera postanowienia różniące się od tych, które zostały zawarte w ofertach i umowach regulowanych przez OWUSiD bez wyraźnego wyłączenia ich zastosowania, pozostałe postanowienia OWUSiD pozostają w mocy.

4. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWUSiD nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWUSiD.

 

3. Informacje o produkcie, oferty, wzorce

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów w ofercie handlowej Sprzedającego, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony. W większości przypadków informacja pochodzi od producenta. Sprzedający nie jest producentem, nie ponosi odpowiedzialności za informacje przedstawione przez producenta.

2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty. Również pismo, do którego dołączone są OWUSiD, pomimo zatytułowania go słowem "oferta" nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Pismo to stanowi jedynie odpowiedź na zapytanie ofertowe i przedstawia asortyment towarów będący przedmiotem zapytania oraz Ogólne Warunki Sprzedaży I Dostawy.

 

4. Zawarcie umowy

1. Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, jeśli nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego.

2. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia Kupującego.

3. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły wyższej, producentów, dostawców, sprzedaż towarów handlowych jest utrudniona, niemożliwa lub prowadzi do straty po stronie

Sprzedającego w wysokości wyższej niż 30 % wartości danego zamówienia.

4. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. www.sklep.gft.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Zamówienia będą realizowane tylko w dni robocze . Proces realizacji zamówienia liczony jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Użytkownik składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on e-mail wysłany automatycznie z serwisu www.sklep.gft.pl potwierdzający przyjęte zamówienie. www.sklep.gft.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.

 

5. Dostawa

1. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego.

2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego lub stron reprezentujących (producenta, dostawca). Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającego, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, itp.

4. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.

5. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

6. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

7. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściami. Ostateczne określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego pozostawieniu do dyspozycji Kupującego w magazynach Sprzedającego, lub w innym umówionym miejscu. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedającemu praw.

9. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

10. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu nie zrealizowanych dostaw. Prawo do odstąpienia od Umowy w tym przypadku nie dotyczy dostawy towarów handlowych specjalnych wykonanych według wymogów Kupującego lub oznaczonych „tylko na zamówienie” . W zakresie wyżej wskazanych towarów handlowych Strony zobowiązane są do współdziałania celem ustalenia nowego terminu realizacji dostawy.

12. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

 

6. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

1. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.

2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu, bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. W założeniu przesyłka kurierska.

3. Koszty transportu ponosi Kupujący zgodnie z wysokością stawek stosowaną przez Przewoźnika.

4. Jeżeli Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedającego lub jego dostawców, Kupujący zapewni, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu dostawczego oraz zapewni niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Kupującego ponad 20 minut, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami przestoju. Ponadto w przypadku takiej dostawy Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedający nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.

5. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku towarów mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez www.sklep.gft.pl ostatniego elementu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 

7. Opakowanie

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.

2. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet. Sprzedający może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.

3. Termin zwrotu palet wynosi 14 dni od daty dostawy, chyba że strony ustaliły inny termin zwrotu palet.

4. W przypadku niedokonania przez Kupującego zwrotu palet w pełnej ilości w wyznaczonym terminie, Sprzedający wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT z natychmiastowym terminem zapłaty na odpowiednią wartość nie zwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie. Koszt palet jest ustalony wg aktualnego cennika Sprzedającego. Ponadto Sprzedający będzie miał prawo zarachowania dokonanych przez Kupującego wpłat z tytułu innych należności w pierwszej kolejności na poczet niezapłaconych faktur VAT za palety.

5. W przypadku zwrotu palet przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, koszt ich transportu zwrotnego do Sprzedającego ponosi Sprzedający. Gdy zwrot palet następuje poza terminem wyznaczonym przez Sprzedającego, koszty transportu palet ponosi Kupujący.

6. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze zwrotu palet, ponieważ Sprzedający musi odpowiednio wcześniej zorganizować ich przyjęcie.

 

8. Reklamacje, odpowiedzialność za wady

1. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i mogą być składane wyłącznie Sprzedającemu w formie i w terminach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu przy kurierze (przewoźniku).

3. O brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin od daty dostawy. Informację o brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest ujawnić w dokumentach przewozowych w obecności Przewoźnika. Brak prawidłowego zawiadomienia Sprzedającego

skutkuje utratą roszczeń z wyżej wymienionego tytułu.

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru handlowego Kupujący może domagać się dostawy brakującej ilości towaru w ustalonym przez Strony terminie.

5. O ewentualnych wadach jakościowych towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednakże niż 14 dni od identyfikacji wady. Zawiadomienie o wadach dostarczonego towaru należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Kupujący umożliwi Sprzedającemu lub osobom przez niego wskazanym dokonanie oględzin i badania towaru uznanego przez Kupującego za wadliwy w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji, tj. udzielenia informacji przez Sprzedającego.

7. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

8. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć według uznania Sprzedającego. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedającego. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu najpóźniej 2 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9. W razie wymiany towaru lub usunięcia wady Kupującemu nie przysługuje żądanie dalszych odszkodowań i rekompensat.

10. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.

11. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Sprzedającego.

12. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.

13. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego i ustalenia terminu zwrotu.

14. W przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi odpowiedzialność Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku istnienia wad zostaje wyłączona na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego.

15. Uprawnienia z tytuły rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy towar został wydany Kupującemu chyba że strony pisemnie ustaliły inny.

16. Koszty nadania paczki do Sprzedającego pokrywa Kupujący.

17. Natomiast koszty odesłania naprawionego/wymienionego towaru ponosi Sprzedający.

 

9. Odpowiedzialność

1. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody pośrednie, szczególne, moralne, wtórne lub uboczne (w tym straty handlowe, utratę spodziewanych zysków, stratę spowodowaną przerwami w działaniu lub zwiększone koszty działania, bądź inne szkody pośrednie).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta, jak i niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

 

10. Ceny

1. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej, na oferowane towary obowiązuje cena podana w sklepie internetowym www.sklep.gft.pl według stanu na dzień w dniu złożenia zamówienia, które zostało potwierdzone przez Sprzedającego. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Ceny podane w  sklepie internetowym www.sklep.gft.pl są cenami brutto. Sprzedający w przeciągu 24 godz. od złożenia zamówienia ma prawo do aktualizacji cen. Jeżeli cena się zmieni Zamawiający musi ją zaakceptować, jeśli nie zaakceptuje zamówienie zostaje wstrzymane.

3. Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedającego wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie lub też naliczane są automatycznie w zależności od wartości zamówienia.

4. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

 

11. Warunki płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto lub poprzez płatności Payu.

2. Wykrycie wad dostarczonego towaru pozostaje bez wpływu na wymagalność całej należnej kwoty.

3. Wszelkie koszty związane z wymianą walutową oraz opłaty dyskontowe określone przez instytucje finansowe obciążają Kupującego.

4. Za dokonanie pełnej płatności uważa się dopiero chwilę, w której Sprzedający miał do dyspozycji całą należna kwotę wynikająca ze złożonego zamówienia.

5. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar.

6. Każda transakcja zawarta w sklepie internetowym www.sklep.gft.pl potwierdzana jest faktura VAT lub paragonem fiskalnym.

 

12. Polityka zwrotów

1. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, sprzedaż towarów handlowych jest utrudniona.

2. Firma wyraża zgodę na zwroty, jednak nie w każdym przypadku (niektórzy z naszych dostawców nie uznają zwrotów). O brakach ilościowych Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego pisemnie, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia (przy czym liczone są tylko dni robocze).

 

13. Zastrzeżenie prawa własności

1. Stosownie do przepisu art. 589 Kodeksu cywilnego wszelkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za całość dostarczonego towaru. Zapłata ceny za określone partie towarów pozostaje bez wpływu na przejście prawa własności za cały dostarczony towar.

2. Sprzedający może żądać natychmiastowego zwrotu towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny lub jeżeli Sprzedający ma podstawy sądzić, że Kupujący nie wypełni swojego zobowiązani w związku z jego sytuacja finansową.

3. Koszty związane ze zwrotem towaru poniesie Kupujący.

4. Towar zwracany będzie po cenach z momentu odbioru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

 

14. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją sprzedaży i dostawy zakupionych będą poddane pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWUSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

 

15. Ochrona danych osobowych

Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy sklepu internetowego www.sklep.gft.pl  Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane lub usunąć na pisemna prośbę.

 

16. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWUSiD.

2. Aktualna wersja OWUSiD jest publikowana na stronie internetowej ww.sklep.gft.pl. z podaniem

dnia od jakiego obowiązuje.